Μενού

Πολιτική Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με την συλλογή, αποθήκευση, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας η οποία γίνεται σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας – Επικοινωνία – Πληροφορίες

Το ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» (στο εξής «το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»), Μεσολογγίου 4-6, Νέα Πεντέλη, Τ.Κ. 15239, τηλ. 210-8044812, email info@eeamargarita.gr.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική και τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορείτε να απευθύνεστε στην παραπάνω ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνα.

Σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ δημιούργησε την πλατφόρμα «ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ» με σκοπό την παροχή, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, της δυνατότητας σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία να βρουν, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, την πλέον κατάλληλη γιαυτούς εργασία σε εργοδότες και επιχειρήσεις που έχουν ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον τους να απασχολήσουν άτομα με νοητική αναπηρία. Προς το σκοπό αυτό ζητείται η συμπλήρωση ειδικής φόρμας από εσάς τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιο εργαζόμενο και υποψήφιο εργοδότη), στην οποία παρέχονται από εσάς τους ίδιους πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά σας δεδομένα. Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ γίνεται με σκοπό την ικανοποίηση αιτήματός σας, στα πλαίσια συμφωνίας σας με το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, όπως αυτή αποτυπώνεται στην πλατφόρμα και στους όρους χρήσης αυτής. Παράλληλα, σε σχέση με τα δεδομένα υγείας που προκύπτουν εμμέσως από την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας από άτομα με νοητική αναπηρία, η επεξεργασία αυτών εξυπηρετεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας και τη συμφωνία μας για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (εργασιακή ένταξη και αποκατάσταση), η οποία γίνεται υπό την ευθύνη επαγγελματία που καλύπτεται από επαγγελματικό απόρρητο.

Δεδομένα που συλλέγουμε

Για τους παραπάνω σκοπούς το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μόνο από εσάς τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους τυχόν δικαστικούς σας συμπαραστάτες. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων εργαζομένων και εργοδοτών καθώς και του ανθρώπου που τυχόν σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας, ενώ ειδικότερα στην ειδική φόρμα που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι προς εργασία συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν προτιμήσεις ελεύθερου χρόνου και εργασίας, ικανότητες, προσωπικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση και ειδικές γνώσεις, φοίτηση/απασχόληση σε φορέα φροντίδας ΑμεΑ και πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος, το οποίο τυχόν μας αποστείλετε.

Σε κάθε περίπτωση συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Αποδέκτες – Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Δεν κοινοποιούμε ούτε παραχωρούμε σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε στην ειδική φόρμα που συμπληρώνετε δεν γνωστοποιούνται ούτε στους υποψήφιους εργοδότες και εργαζόμενους ούτε σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν στο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ προκειμένου το εξειδικευμένο προσωπικό μας (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ειδικοί εκπαιδευτές κ.λπ.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία μας και δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας των δεδομένων σας, να μπορέσει να αξιολογήσει την καταλληλότητα της θέσης για τον υποψήφιο και του υποψήφιου για τη θέση και στη συνέχεια να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να καταστεί δυνατή η εργασιακή ένταξη.

Τα δεδομένα σας κοινοποιούνται μόνο σε περίπτωση που υποχρεωθούμε προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον δίκαιο.

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ενεργό το αίτημά σας για παροχή των υπηρεσιών της πλατφόρμας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απευθυνθείτε στο email info@eeamargarita.gr και να αποσύρετε το ενδιαφέρον σας, οπότε τόσο η φόρμα όσο και τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες που  μας έχετε παράσχει θα διαγραφούν άμεσα και με ασφαλή τρόπο.

Ασφάλεια δεδομένων

Φροντίζουμε για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετούμε σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία επιδιώκουμε να βελτιώνουμε συνεχώς. Μεταξύ αυτών λαμβάνονται μέτρα φυσικής προστασίας και μέτρα προστασίας ηλεκτρονικού αρχείου, όπως συστήματα κρυπτογράφησης κωδικών, firewall και antimalware για την προστασία της ιστοσελίδας.

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης – κατάρτιση προφίλ

Η επιλογή και πρόταση συγκεκριμένου εργαζόμενου ή εργοδότη/επιχείρησης δεν αποτελεί απόφαση που λαμβάνεται και μάλιστα αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή κατάρτισης προφίλ, αλλά είναι αποτέλεσμα οργανωμένης μεθοδολογίας βασισμένης σε επιστημονικά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση η κατάρτιση προφίλ (αξιολόγηση προσωπικών πτυχών του υποψήφιου εργαζόμενου, όπως οι προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα κ.α.) είναι αναγκαία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας εργασιακής ένταξης, ενώ εφαρμόζονται από πλευράς του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας, εξασφαλίζεται η ανθρώπινη παρέμβαση και δίνεται η δυνατότητα έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της κάθε επιλογής.

Τα δικαιώματά σας

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα (αντίγραφα, πληροφορίες)

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη, ακριβή και να ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή

γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας στις παρακάτω περιπτώσεις: εάν αποσύρεται το ενδιαφέρον σας από την συγκεκριμένη υπηρεσία, εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας

δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους, σε περίπτωση εναντίωσης σας στην επεξεργασία ή στη διαγραφή τους, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών σας

ε) Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε ή να διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία γίνεται ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

Άσκηση δικαιωμάτων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ανωτέρω αναγραφόμενη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας – και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες – θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: complaints@dpa.gr, fax 210-6475628, www.dpa.gr)

Ειδικά θέματα

Φωτογραφίες

Δεν θα ληφθούν ούτε χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες σας προκειμένου για την προβολή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. σε περίπτωση που βρείτε εργασία μέσω της πλατφόρμας) παρά μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, την οποία θα ζητήσουμε ειδικά και εφόσον χρειαστεί, εκτός αν από τη φωτογραφία δεν προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου σας. Σε περίπτωση που δώσετε τη συγκατάθεσής σας, θα έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, χωρίς αυτό να έχει οποιαδήποτε επίδραση στις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες και χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει εγγράφως στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικώς στην παραπάνω αναγραφόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ.

Αποθήκευση σε υπολογιστικό νέφος (cloud)

Τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται ηλεκτρονικά ενδέχεται για λόγους προστασίας τους να αποθηκευθούν σε ειδικό υπολογιστικό νέφος (cloud) που παρέχεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε τρίτη χώρα που θα διαθέτει απόφαση επάρκειας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κοκ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Γενικώς τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. Τα cookies «αποθηκεύονται» στο πρόγραμμα περιήγησης σας, αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μόνο τα τεχνικά απαραίτητα cookies, αυτά δηλαδή που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την περιήγηση σας.

Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν υπάρχει υποχρέωση λήψης της συγκατάθεσής σας για την χρήση αυτών των cookies ή, αλλιώς, δεν χρειάζεται να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάστασή τους, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας.

Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης του browser σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να σας ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, εσείς ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά ότι στην περίπτωση αποκλεισμού των cookies ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.

Επικαιροποίηση της παρούσας

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ενδέχεται να προβαίνει σε επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ανατρέχετε στην εκάστοτε πολιτική προστασίας δεδομένων που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα και να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοσή της.

Θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας;

Συμπλήρωσε
τα στοιχεία σου
και στείλε μας email

ή κάλεσέ μας στο 210 6138 150

ή κάλεσέ μας στο 210 6138 150