Μενού

Όροι Χρήσης της Πλατφόρμας «Εργασία Μου»

Οι παρακάτω όροι χρήσης της πλατφόρμας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ» αποτελούν τους όρους της μεταξύ μας συμφωνίας. Δηλώνοντας την συμμετοχή σας με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας ως ενδιαφερόμενος, είτε για την εύρεση εργασίας είτε για την εξεύρεση εργαζομένου, συμφωνείτε στη δέσμευσή σας με τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, πληροφοριών και διαδικασιών της πλατφόρμας καθώς και των εκάστοτε εφαρμοζόμενων από εμάς πολιτικών, όπως η πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Βασικές έννοιες και αρχές

Πλατφόρμα:  Ο παρών διαδικτυακός τόπος εύρεσης εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ», ο οποίος σκοπό έχει την παροχή, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, της δυνατότητας σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία να βρουν, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, την πλέον κατάλληλη γι’ αυτούς εργασία σε εργοδότες και επιχειρήσεις που έχουν ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον τους να απασχολήσουν ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Η πλατφόρμα αποτελεί εργαλείο που αναπτύχθηκε για τον παραπάνω σκοπό από το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στοχεύοντας στην εργασιακή συμπερίληψη ανθρώπων με νοητική αναπηρία και στη διασύνδεσή τους με την ανοιχτή αγορά εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος World of Difference με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος VODAFONE. Οι εργοδότες παράλληλα έρχονται κοντά στην παραπάνω ευάλωτη ομάδα και βρίσκουν ανθρώπους με ταλέντα, ενδιαφέροντα και ισχυρή θέληση να εργαστούν.

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής: Ο δημιουργός της πλατφόρμας και έχων τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης αυτής, δηλαδή το ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ», στο εξής και ως ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, που εδρεύει στην Νέα Πεντέλη (οδός Μεσολογγίου αριθμ. 4-6), ΑΦΜ 090035752 ΔΟΥ Χολαργού. Ο ιδιοκτήτης είναι και διαχειριστής της πλατφόρμας.

Υποψήφιος εργαζόμενος:  Ο ενδιαφερόμενος προς εύρεση εργασίας, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των ατόμων με νοητική αναπηρία και ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των προσφερόμενων από την πλατφόρμα υπηρεσιών. Υποψήφιοι εργαζόμενοι σε αυτή την πιλοτική φάση της πλατφόρμας είναι ωφελούμενοι του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.

Εργοδότης: Ο ενδιαφερόμενος εργοδότης που αναζητά και επιθυμεί να προσλάβει εργαζόμενο της παραπάνω ομάδας. Εργοδότης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ιδιώτης, επιχείρηση ή υπηρεσία του Δημοσίου, το ίδιο το Δημόσιο, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι και εργοδότες αποτελούν τους χρήστες  της πλατφόρμας

Συμφωνία: Οι παρόντες όροι χρήσης μαζί με τις σχετικές οδηγίες, πληροφορίες και διαδικασίες καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές του ιδιοκτήτη και διαχειριστή.

Βασικές αρχές: Το πνεύμα που διέπει την ιδέα και τον σχεδιασμό της πλατφόρμας, αλλά και όλη τη δράση του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, είναι ο σεβασμός στην αξία και στα δικαιώματα των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων η εργασία είναι δικαίωμα όλων και συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου.


Τρόπος λειτουργίας της Πλατφόρμας

Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Πλατφόρμας πρέπει να έχετε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, συμβατό κινητό τηλέφωνο ή φορητή συσκευή (tablet, laptop), πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεδομένα και τις ελάχιστες προδιαγραφές συστήματος και λειτουργικού λογισμικού.

Υποψήφιοι εργαζόμενοι:

Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι μπαίνουν στην πλατφόρμα και συμπληρώνουν το έντυπο με τίτλο «Θέλω να εργαστώ», πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Το έντυπο αυτό αποτελεί την αίτηση για εύρεση εργασίας. Στο τέλος της αίτησης ο υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει να δηλώσει ότι ενημερώθηκε και αποδέχεται τους όρους χρήσης της πλατφόρμας καθώς και ότι ενημερώθηκε για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Αν δεν προβεί στις παραπάνω δηλώσεις δυστυχώς δεν μπορούν να του παρασχεθούν υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας. Η αίτηση  διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή στο Τμήμα Υποστηριζόμενης Εργασίας του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, το οποίο απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η αίτηση αξιολογείται από το Τμήμα Υποστηριζόμενης Εργασίας. Εφόσον απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες, το Τμήμα Υποστηριζόμενης Εργασίας έρχεται σε επαφή με τον υποψήφιο εργαζόμενο ή με το πρόσωπο που συμπλήρωσε την αίτηση.

Ο υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει να είναι ενήλικος. Σε περίπτωση που τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται με τη συμφωνία του δικαστικού συμπαραστάτη, του οποίου θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που η αίτηση συμπληρώνεται με τη βοήθεια άλλου προσώπου (π.χ. δικαστικός συμπαραστάτης, γονέας ή άλλο συγγενικό πρόσωπο, προσωπικό φορέα που παρέχει υπηρεσίες ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.λπ), το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την επιθυμία του υποψήφιου εργαζόμενου και του δικαστικού του συμπαραστάτη, εφόσον υπάρχει. Το πρόσωπο που βοηθά πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό του και να βεβαιώσει ότι έχει διαβάσει ο ίδιος και έχει βοηθήσει τον υποψήφιο εργαζόμενο να ενημερωθεί και να κατανοήσει τους όρους χρήσης της πλατφόρμας και την πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε αντίθετη περίπτωση δυστυχώς δεν μπορούν να παρασχεθούν υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας.

Εργοδότες:

Οι εργοδότες μπαίνουν στην πλατφόρμα και συμπληρώνουν το έντυπο με τίτλο «Αναζητώ εργαζόμενο», πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Το έντυπο αυτό αποτελεί την αίτηση για την αναζήτηση εργαζομένου. Στο τέλος της αίτησης ο εργοδότης θα πρέπει να δηλώσει ότι ενημερώθηκε και αποδέχεται τους όρους χρήσης της πλατφόρμας καθώς και ότι ενημερώθηκε για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Αν δεν προβεί στις παραπάνω δηλώσεις δυστυχώς δεν μπορούν να του παρασχεθούν υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας. Η αίτηση  διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή στο Τμήμα Υποστηριζόμενης Εργασίας του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, το οποίο απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η αίτηση αξιολογείται από το Τμήμα Υποστηριζόμενης Εργασίας. Εφόσον απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες, το Τμήμα Υποστηριζόμενης Εργασίας έρχεται σε επαφή με τον εργοδότη.

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εργοδότη ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό του.


Διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της πλατφόρμας – Τερματισμός

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί πιλοτικά για τους ωφελούμενους του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ για χρονικό διάστημα που θα κριθεί αναλόγως του ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί και της επίτευξης των στόχων της. Στόχος του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι η συνέχιση λειτουργίας της πλατφόρμας με τους ίδιους όρους ή και με επέκτασή της σε ωφελούμενους άλλων φορέων του χώρου της νοητικής αναπηρίας ή και οποιουδήποτε άλλου ανήκει στην παραπάνω ομάδα και επιθυμεί να εργαστεί, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Τόσο οι υποψήφιοι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες μπορούν να τερματίσουν τη συνεργασία με την πλατφόρμα και να αποσύρουν το αίτημά τους οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία απολύτως περαιτέρω συνέπεια, δηλώνοντας την επιθυμία τους αυτή στο email ergasia@eeamargarita.gr ή στο τηλ. 210-8044812 (κ. Τουρλίδας), οπότε και λήγει αυτομάτως η παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Η παροχή των υπηρεσιών της πλατφόρμας για τον υποψήφιο εργαζόμενο λήγει επίσης όταν ο ίδιος βρει εργασία είτε μέσω της πλατφόρμας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον το γνωστοποιήσει στο παραπάνω email ή τηλέφωνο. Η παροχή των υπηρεσιών της πλατφόρμας προς τον εργοδότη λήγει όταν αυτός βρει εργαζόμενο για τη θέση που είχε δηλώσει, εκτός αν ενημερώσει στο παραπάνω email ή τηλέφωνο ότι παραμένει ενδιαφερόμενος και για άλλον υποψήφιο εργαζόμενο.

Λοιποί λόγοι τερματισμού των παρεχομένων υπηρεσιών:

– Εάν ο υποψήφιος βρίσκεται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης και δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του δικαστικού του συμπαραστάτη είτε ως προς την υποβολή της αίτησης είτε ως προς την προτεινόμενη θέση εργασίας. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση του υποψηφίου είναι δυνατόν να παραμείνει, εφόσον το επιθυμούν ο υποψήφιος και ο δικαστικός του συμπαραστάτης, για την περίπτωση που υπάρχουν ή προκύψουν στο μέλλον άλλες θέσεις εργασίας που μπορούν να προταθούν στον υποψήφιο.

– Εάν το Τμήμα Υποστηριζόμενης Εργασίας του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ κρίνει ότι ο υποψήφιος εργαζόμενος δεν είναι ακόμη έτοιμος να εργασθεί στην ελεύθερη αγορά ή εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος εργαζόμενος δεν επιθυμεί την ανεύρεση εργασίας και η αίτηση είτε υποβλήθηκε χωρίς τη θέλησή του είτε ο ίδιος στη συνέχεια μετάνιωσε για την υποβολή της.

– Εάν το Τμήμα Υποστηριζόμενης Εργασίας του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ κρίνει ότι το είδος ή οι συνθήκες εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη δεν ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές που διέπουν την πλατφόρμα

Ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά του ιδιοκτήτη.


Χρέωση της υπηρεσίας

Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας παρέχονται δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως χρέωση αμοιβής, δαπανών ή εξόδων.


Χρόνος ανταπόκρισης και ικανοποίηση του αιτήματος

Η αρμόδια υπηρεσία θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός δύο περίπου εβδομάδων αν είστε υποψήφιος εργαζόμενος και εντός μίας περίπου εβδομάδας αν είστε εργοδότης, προκειμένου, αφού γίνουν οι απαραίτητες τυχόν διευκρινίσεις, να σας γνωστοποιήσει αν έχει να προτείνει κατάλληλη θέση εργασίας ή κατάλληλο εργαζόμενο. Η ολοκλήρωση του αιτήματος με την τοποθέτηση στη θέση εργασίας, αφού προηγηθεί επί τω έργω εκπαίδευση σε συνεννόηση του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και του εργοδότη, εξαρτάται από το αν θα βρεθεί η κατάλληλη θέση για τον υποψήφιο εργαζόμενο ή ο κατάλληλος εργαζόμενος για τον εργοδότη καθώς και από τις επικρατούσες ειδικότερες συνθήκες.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή δικαιολογημένου κωλύματος για το οποίο θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατόν, ουδεμία ευθύνη μας προκύπτει από την τυχόν καθυστέρηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των σχετικών υπηρεσιών.


Δηλώσεις – αποποίηση ευθυνών

Βασιζόμαστε στην αλήθεια, ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών που μας παρέχετε κατά την συμπλήρωση της αίτησής σας στην Πλατφόρμα, με την οποία δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι παραπλανητικές και οφείλουν να διατηρηθούν έτσι.

Ευθύνεστε αποκλειστικά ο ίδιος για το περιεχόμενο των απαντήσεων που συμπληρώνετε στην αίτησή σας καθώς και για το περιεχόμενο τυχόν πληροφοριών, κειμένου, μηνυμάτων, οπτικοακουστικού υλικού, συνδέσμου σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείου αναγνώσιμου/εκτελέσιμου από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που αναρτάτε στην ιστοσελίδα, εφόσον σας παρέχεται ή σας παρασχεθεί στο μέλλον η σχετική δυνατότητα από την πλατφόρμα. Κάθε δημοσίευση/ανάρτηση/αποστολή στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να βασίζεται σε σχετικό δικαίωμά σας (βάσει νόμου ή συμβατικής σχέσης),  ενώ μας παρέχετε το σχετικό δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού αποκλειστικά για τους σκοπούς της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο του ως άνω υλικού: α) να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, β) να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, γ) να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου, δ) να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Έχουμε το δικαίωμα να μην κάνουμε αποδεκτή την αίτησή σας, ενεργώντας καλόπιστα και αιτιολογημένα.

Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να περιορίζουμε την πρόσβαση στο υλικό που τυχόν υποβάλλετε, εφόσον κρίνουμε καλόπιστα και αιτιολογημένα ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον μας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης σας ως χρήστη, διατηρούμε το δικαίωμα να στραφούμε αναγωγικά εναντίον σας. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός αποζημιώσεως για παραβίασης των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Δηλώνουμε ρητώς ότι δεν εγγυώμεθα:

– για την συνεχή διαθεσιμότητα και συνεχή λειτουργία, χωρίς σφάλματα, της πλατφόρμας. Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες από καιρό σε καιρό, μπορεί να προσφέρονται σε περιορισμένη βάση ή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τη συσκευή σας. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διατηρήσουμε τις υπηρεσίες σε λειτουργία. Ωστόσο, όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υφίστανται περιστασιακές διακοπές και δυσλειτουργίες. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν διαταραχή ή απώλεια που ενδέχεται να υποστείτε εξαιτίας της μη πρόσβασης στην πλατφόρμα.

– για την ακρίβεια και την πληρότητα ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται από οποιονδήποτε χρήστη (υποψήφιο εργαζόμενο ή εργοδότη), συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητάς του. Τυχόν κίνδυνοι περιορίζονται αλλά δεν εκμηδενίζονται με την επικοινωνία που διενεργεί το Τμήμα Υποστηριζόμενης Εργασίας με τους ενδιαφερόμενους.

– για την εξεύρεση εργασίας στον υποψήφιο εργαζόμενο ή εργαζομένου στον εργοδότη. Το αρμόδιο Τμήμα παραλαμβάνει τα αιτήματα και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να τα ταιριάξει με κάποια διαθέσιμη και κατάλληλη ανοιχτή θέση εργασίας ή με διαθέσιμο κατάλληλο εργαζόμενο

– για την ανταπόκριση της προτεινόμενης θέσης εργασίας ή του προτεινόμενου εργαζόμενου στις προσδοκίες σας. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρουμε αν η θέση εργασίας δεν αποδειχθεί κατάλληλη για εσάς, ούτε αν ο εργοδότης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Επίσης ουδεμία ευθύνη φέρουμε αν ο εργαζόμενος δεν αποδειχθεί κατάλληλος για τη θέση εργασίας ή δεν εκτελεί σωστά την εργασία του ή προκαλέσει οποιουδήποτε είδους δυσλειτουργία στην επιχείρησή σας ή στην υπηρεσία σας. Πολύ περισσότερο, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν βλάβη ή ζημία που υποστείτε από ακατάλληλη θέση εργασίας ή ακατάλληλο εργαζόμενο και ουδεμία κύρωση, οποιουδήποτε είδους, επιβάλλουμε στον εργαζόμενο ή στο εργοδότη που δεν αποδειχθεί κατάλληλος. Από τη στιγμή που καταστεί δυνατή η μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη – χρηστών της πλατφόρμας – σύναψη σχέσης εργασίας, η τήρηση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων από το νόμο και τη σύμβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους. Το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ουδεμία ανάμειξη έχει σε διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών χρηστών της πλατφόρμας.


Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιδέα, ο τίτλος, ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο της πλατφόρμας, όλα τα κείμενα σε κάθε σελίδα της, λογότυπα, εικόνες, σχέδια συνδυασμοί χρωμάτων, διάταξη σελίδων της πλατφόρμας, μορφές κουμπιών και άλλα γραφικά στοιχεία, λογισμικό, ποικίλο υλικό, μεθοδολογία, σχέδιο υλοποίησης κ.λπ. που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, πέραν των τυχόν δικαιωμάτων χρήσης που παραχωρούνται από τρίτους κατόπιν σχετικής αδείας. Τα παραπάνω δικαιώματά μας είναι κατοχυρωμένα και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, χρησιμοποίηση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας. Ιδίως απαγορεύεται χωρίς τη ρητή γραπτή μας άδεια η αντιγραφή και χρήση οποιουδήποτε μέρους της πλατφόρμας για εμπορικούς σκοπούς ή η ενσωμάτωση ολόκληρης ή μέρους της πλατφόρμας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, διαδικτυακό τόπο, πλατφόρμα, εφαρμογή ή άλλη ψηφιακή ή μη ψηφιακή μορφή.


Τροποποίηση

Οι όροι της συμφωνίας μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε. Σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεσθε τακτικά τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή των υπηρεσιών της πλατφόρμας χωρίς καμία περαιτέρω συνέπεια.

Θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας;

Συμπλήρωσε
τα στοιχεία σου
και στείλε μας email

ή κάλεσέ μας στο 210 6138 150

ή κάλεσέ μας στο 210 6138 150